Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym (EULA)

Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia 2021 r.

KAŻDE UŻYCIE GRY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK W PEŁNI PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZAAKCEPTOWAŁ WARUNKI NINIEJSZEJ EULA I POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ ŻE ZGADZA SIĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE. WARUNKI KORZYSTANIA Z GRY, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE UZUPEŁNIENIA I/LUB DODATKI DO TYCH WARUNKÓW, STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

Niniejsza Umowa Licencyjna może być okresowo aktualizowana według wyłącznego uznania Licencjodawcy. Aktualna wersja Umowy Licencyjnej będzie dostępna dla Użytkownika z datą ostatniej aktualizacji. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z wszelkimi powiadomieniami, które mogą zostać do niego wysłane oraz do okresowego sprawdzania tej strony pod kątem zmian w Umowie Licencyjnej. Dalsze korzystanie z Gry po opublikowaniu najnowszych zmian w Umowie Licencyjnej oznacza akceptację jej warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimikolwiek zmianami, musi zaprzestać korzystania z Gry.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Licencjodawcą jest Vizor Games Limited Liability Company, spółka zarejestrowana w Republice Białorusi, z siedzibą pod adresem: Mińsk, Prospekt Niezawisimosti 117a, 18 piętro, pokój 18.
  2. Sublicencjodawca to Suraway LTD. Spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą pod adresem: Arch. Makariou III, 155, Proteas House, 5 piętro, 3026, Limassol, Cypr, nr rejestracyjny HE 314134.
  3. Gra jest sesyjną wieloosobową grą walki ((PVP) RPG) od osoby trzeciej „Blood of Heroes”, stanowiącą odrębny przedmiot prawa autorskiego. Gra to program komputerowy składający się z danych, poleceń i wynikających z nich przedstawień audiowizualnych (zwanych dalej Funkcjonalnością Gry), które mogą być kolejno aktywowane w celu zapewnienia Użytkownikowi określonego rezultatu przewidzianego przez mechanikę Gry albo a) bez uiszczenia opłaty (aktywowana Funkcjonalność Gry) albo b) po uiszczeniu opłaty (nieaktywowana Funkcjonalność Gry).
  4. Konto jest kontem osobistym Użytkownika. Dostęp do Konta jest realizowany za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
  5. Użytkownik oznacza każdą osobę, która posiada Konto i korzysta z Gry. Jeśli konto zostało przyznane fikcyjnej osobie, Użytkownikiem jest osoba, która korzysta z konta tej fikcyjnej osoby, aby uzyskać dostęp do Gry.
  6. Treść oznacza materiały wideo, audio, graficzne i tekstowe stworzone przez Licencjodawcę na potrzeby Gry lub w związku z nią.
  7. Funkcjonalność Gry oznacza kody programów uruchamiane na komputerze, wbudowane w Grę i mające na celu udostępnienie Użytkownikowi dodatkowych możliwości w Grze. Funkcjonalność gry reprezentowana jest przez Wartości Gry przypisywane do konta gry Użytkownika za opłatą oraz Bonusy dostępne dla Użytkownika za opłatą.
  8. Wartości w Grze to kody programowe uruchamiane na komputerze w ramach Gry w postaci obiektów gry, które Użytkownik może uzyskać w celu osiągnięcia określonego rezultatu przewidzianego przez mechanikę Gry poprzez wykonanie określonych czynności w Grze lub za opłatą. Wartości gry mogą być używane wyłącznie w grze, nie mają realnej wartości i nie mogą być wymieniane na walutę spoza gry lub wartości spoza gry. Wartości gry obejmują między innymi:
   1. Walutę gry („rubiny”);
   2. obiekty gry i zestawy obiektów gry (bundles) („bohater”, „broń” itp.).
  9. Bonusy to kody programów, które są uruchamiane na komputerze jako rozszerzenie funkcjonalności Gry i które Użytkownik może otrzymać odpłatnie. Bonusy mogą być wykorzystywane wyłącznie w Grze, nie mają realnej wartości i nie mogą być wymieniane na walutę spoza Gry lub wartości spoza Gry. Bonusy obejmują między innymi:
   1. Tryb gry „Premium”
  10. Ustawodawstwo oznacza ustawodawstwo Republiki Białorusi.
  11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Gra jest udostępniana w celach testowych w wersji beta i nie stanowi kompletnego, w pełni funkcjonalnego produktu.
  12. Gra jest przeznaczona dla osób powyżej osiemnastego (18) roku życia. Gra zawiera brutalne czyny popełniane przez animowane postacie, a także niewielkie użycie nieprzyzwoitego języka.
  13. Użytkownik potwierdza, że ma ukończone osiemnaście (18) lat.
  14. Użytkownik gwarantuje, że zgodnie z prawem państwa, którego jest obywatelem:
   1. ma prawo do zawarcia Umowy Licencyjnej samodzielnie lub za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych;
   2. uzyskał zgodę swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych na zawarcie Umowy Licencyjnej (jeśli taka zgoda jest wymagana)
   3. posiada zdolność prawną niezbędną do korzystania z praw i wykonywania obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej.
  15. W celu zapewnienia praw i obowiązków stron wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej, Użytkownik odtwarza na swoim komputerze zestaw danych i poleceń zdefiniowanych przez Licencjodawcę („kliencka część Gry”, „Klient”) za pomocą specjalnego oprogramowania dostarczanego przez Licencjodawcę i dostępnego do pobrania na stronie internetowej Licencjodawcy („Oprogramowanie Laucher”), podczas gdy zestaw innych danych i poleceń (w tym nieaktywowanych) jest przechowywany przez Licencjodawcę na jego serwerach. Podczas aktywacji funkcjonalności peer-to-peer oprogramowania uruchamiającego, część kliencka Gry może zostać udostępniona Użytkownikowi poprzez utworzenie kopii Klienta do pobrania na komputerze innego użytkownika i/lub poprzez pobranie jej w całości lub w części ze strony internetowej Licencjodawcy.
  16. Gra jest udostępniana użytkownikowi „tak jak jest”. Licencjodawca nie gwarantuje, że:
   1. Gra będzie działać nieprzerwanie i bez błędów;
   2. Gra będzie zawsze dostępna do pobrania;
   3. postępy Użytkownika będą zapisywane i przenoszone do kolejnych wersji Gry;
   4. będzie spełniać wymagania i oczekiwania Użytkownika, w szczególności w zakresie jakości grafiki.
  17. Gra jest dostępna dla Użytkownika w trybie sesji wyznaczonych Użytkownikowi. Licencjodawca samodzielnie określa godzinę rozpoczęcia i czas trwania sesji wyznaczonej Użytkownikowi.
  18. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek przypadkowe, szczególne, pośrednie lub wtórne szkody poniesione przez Użytkownika (w tym, bez ograniczeń, szkody na mieniu lub prawach majątkowych Użytkownika) w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Gry.
  19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca ma prawo do anulowania postępów w grze i osiągnięć Użytkownika w każdej chwili i z każdego powodu, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika. W przypadku anulowania postępów w grze i osiągnięć Użytkownika z powodu naruszenia przez niego warunków niniejszej Umowy Licencyjnej, Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu opłat za Grę i (lub) Funkcjonalność Gry.
  20. Licencjodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwoływalnej, ograniczonej licencji na bezpłatne korzystanie z Gry i Treści w dowolnym czasie do osobistych, niekomercyjnych, rozrywkowych celów w dowolnym kraju na świecie. Prawa użytkownika jako licencjobiorcy podlegają warunkom niniejszej umowy EULA. Okres obowiązywania licencji rozpoczyna się z chwilą instalacji lub innego użycia Gry i kończy się z chwilą usunięcia Gry lub rozwiązania niniejszej EULA (patrz poniżej).
  21. Licencjodawca udziela Użytkownikowi prawa do udzielania sublicencji na Grę tylko w części „Klient” innym Użytkownikom poprzez wykorzystanie funkcjonalności „peer-to-peer” dostępnej w oprogramowaniu Launcher lub innych środków dystrybucji, które Użytkownik uzna za stosowne. Niniejsza sublicencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, ograniczona i odwołalna.
  22. Sublicencjodawca udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Funkcjonalności Gry. Zobowiązanie do przyznania Użytkownikowi prawa do korzystania z Funkcjionalności Gry uważa się za spełnione, gdy na konto gry Użytkownika wpłynie odpłatnie odpowiednia ilość Wartości Gry. Użytkownik ma prawo do anulowania płatności poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Sublicencjodawcy. Przy anulowaniu płatności Sublicencjodawca obciąża konto gry Użytkownika przekazanymi wcześniej Wartościami Gry.
  23. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek cechy funkcjonowania systemu Sublicencjodawcy (blokowanie dostępu, awarie i przerwy w działaniu Sublicencjodawcy, itp.) lub jakiekolwiek działania podjęte przez Sublicencjodawcę bez bezpośredniego zlecenia Licencjodawcy.
  24. Dla użytkowników z UE: Sublicencjodawca na wniosek Użytkownika może anulować płatność, jeżeli wniosek ten został złożony w ciągu 14 dni od daty zakupu. W przypadku, gdy Użytkownik wykracza poza wyżej wymienione zasady zwrotu pieniędzy, zwrot pieniędzy nie jest możliwy. Użytkownik może jednak nadal złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, a Sublicencjodawca może (ale w żadnym wypadku nie jest zobowiązany) go rozpatrzyć.
   Dla użytkowników spoza UE: w przypadku, gdy Użytkownik wykracza poza politykę refundacji Sublicensora, zwrot pieniędzy nie jest możliwy. Użytkownik może jednak nadal złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, a Sublicencjodawca może (ale w żadnym wypadku nie jest zobowiązany) go rozpatrzyć.
 2. OSTRZEŻENIE DLA RODZICÓW/PRZEDSTAWICIELI PRAWNYCH
  1. Poprzez pobranie i korzystanie z Gry Użytkownik potwierdza, że ma prawo do korzystania z Gry. Rodzice/przedstawiciele prawni osób niepełnoletnich muszą nadzorować korzystanie z Gry przez takiego użytkownika.
  2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika w Grze.
 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do wykonania Umowy Licencyjnej w dobrej wierze;
  2. Użytkownik może wykonywać czynności wymagane przez logikę i możliwości techniczne Gry. Takie działania obejmują między innymi:
   1. tworzenie kopii Klienta do pobrania;
   2. zarządzanie postacią w grze;
   3. udział w sesjach gier.
  3. Użytkownik może zwracać się do Licencjodawcy z zapytaniami dotyczącymi niewłaściwego funkcjonowania Gry (usterki techniczne itp.), o ile to niewłaściwe funkcjonowanie nie jest zależne od działań Użytkownika, właściwości sprzętu i oprogramowania używanego przez Użytkownika, jakości połączenia internetowego i innych okoliczności, za które Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności. Prośby użytkowników wysyłane są na adres e-mail: help@bloodofheroes.online, a także za pośrednictwem serwisu Discord.
 4. UŻYTKOWNIK NIE JEST UPRAWNIONY DO:
  1. wykorzystywania Gry w celach komercyjnych;
  2. badania kodu źródłowego Gry, dokonywania w nim zmian i uzupełnień, tworzenia na jego podstawie dzieł pochodnych;
  3. wprowadzenia Licencjodawcy w błąd (w tym co do swojej tożsamości, wieku, zdolności do czynności prawnych, itp.);
  4. przekazania loginu i hasła do swojego Konta osobom trzecim (w tym członkom rodziny);
  5. zezwalania osobom trzecim (w tym członkom rodziny) na dostęp do Gry za pośrednictwem konta należącego do Użytkownika;
  6. korzystania z Gry w sposób zakłócający lub mogący zakłócić jej normalne funkcjonowanie;
  7. oszukiwania, użycia botów (programów komputerowych służących do wykonywania określonych czynności w Grze zamiast Użytkownika), cheatów (kodów wszczepionych do Gry w celu uzyskania dodatkowych korzyści w Grze), jak również wszelkich innych programów komputerowych i/lub środków technicznych, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie Gry i/lub mają na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Grze, nieprzewidzianych w zasadach, logice lub możliwościach technicznych Gry;
  8. wykorzystywania wad w działaniu Gry, bez względu na to, czy takie wykorzystanie prowadzi do dodatkowych korzyści z Gry, czy też nie;
  9. przesyłania lub publikowania treści lub używania wyrażeń, w tym podczas rejestracji Konta, wybierania nazwy użytkownika i/lub innych oznaczeń Użytkownika w Grze oraz wykonywania innych czynności, które w opinii Licencjodawcy są obraźliwe, w tym między innymi treści, wyrażeń lub działań, które są nielegalne, szkodliwe, zawierające groźby, obelżywe, napastliwe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne, otwarcie seksistowskie lub niewłaściwe pod względem rasowym, etnicznym lub innym. Niedopuszczalna jest również niewłaściwa lub alternatywna pisownia wyrażeń w celu ominięcia powyższych ograniczeń..
 5. LICENCJODAWCA MA PRAWO:
  1. do ograniczania funkcjonalność Gry w całości lub w części według własnego uznania. Licencjodawca nie jest zobowiązany do ostrzeżenia Użytkownika o ograniczeniu funkcjonalności Gry i nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku ograniczenia funkcjonalności Gry;
  2. do przetwarzania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Gry (w tym danych dotyczących czynności wykonywanych w Grze i zgromadzonych przedmiotów, postępów Użytkownika w Grze);
  3. do modyfikowania według własnego uznania dowolnych parametrów, w tym między innymi:
   1. procedury określania postępów Użytkownika w Grze (awans na wyższy poziom w Grze) oraz naliczania punktów doświadczenia;
   2. logiki i możliwości technicznych gry;
   3. godziny rozpoczęcia i czasu trwania sesji gry;
   4. sposobów uzyskania dostępu do Gry;
  4. wyzerowania postępów w grze Użytkownika;
  5. korzystania z innych praw zgodnie z umową licencyjną i przepisami prawa.
 6. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O WYKROCZENIACH
  1. Jeśli Licencjodawca dowie się o niezgodnym z prawem działaniu Użytkownika, ma on prawo do poinformowania organów ścigania o naruszeniach Prawa przez Użytkownika oraz do przekazania organom ścigania wszelkich dostępnych Licencjodawcy informacji o takich naruszeniach. Licencjodawca ma również prawo do przekazania takich informacji w przypadku żądania organów ścigania lub innych organizacji uprawnionych do otrzymania takich informacji zgodnie z przepisami prawa.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Gra i jej Treść podlegają prawom autorskim.
  2. Wyłączne prawa do Gry i Treści należą do Licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  3. Licencjodawca udziela Użytkownikowi zwykłej licencji na korzystanie z Gry zgodnie z jej przeznaczeniem (pobieranie, instalowanie i uruchamianie Gry, wykonywanie czynności przewidzianych przez techniczne właściwości i logikę Gry).
  4. Użytkownik nie może korzystać z Gry w sposób inny niż określony w niniejszej EULA, w tym między innymi poprzez wypożyczanie, pobieranie, przechowywanie, sprzedaż, odsprzedaż, sublicencjonowanie, kopiowanie, dekompilację, inżynierię wsteczną, dezasemblację, pozyskiwanie kodu źródłowego, modyfikację lub tworzenie dzieł pochodnych na podstawie Gry, jej aktualizacji lub funkcji.
  5. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści i/lub Gry do celów komercyjnych jest ZABRONIONE.
  6. Użytkownik nie może przekazywać niniejszej licencji osobom trzecim ani udzielać osobom trzecim sublicencji na korzystanie z Gry, Treści, z wyjątkiem komponentu Gry przeznaczonego dla klientów, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej. Niniejsza licencja dotyczy również wszystkich aktualizacji i/lub dodatkowych komponentów Gry, Treści, które mogą zostać stworzone i dostarczone przez Licencjodawcę w przyszłości.
 8. OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NAPADU EPILEPTYCZNEGO
  1. Efekty wizualne Gry, zwłaszcza takie jak błyski światła i wzory, mogą wywołać napad epileptyczny. Napad epileptyczny może wystąpić nawet u osoby, która nigdy nie chorowała na padaczkę.
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zaprzestanie korzystania z gry i natychmiastowy kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów:
   1. nagłe, niewyjaśnione uczucie niepokoju lub strachu;
   2. mimowolne ruchy ciała, mrowienie;
   3. halucynacje słuchowe lub wzrokowe;
   4. zamazanie świadomości.
  3. Rodzice (przedstawiciele prawni) niepełnoletniego użytkownika są zobowiązani do nadzorowania jego samopoczucia podczas korzystania z gry.
 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY
  1. Niniejsza Umowa Licencyjna pozostaje w mocy do czasu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub Licencjodawcę. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej wygasną automatycznie bez powiadomienia ze strony Licencjodawcy, jeśli Użytkownik naruszy warunki Umowy Licencyjnej. Po zakończeniu Umowy Licencyjnej Użytkownik musi zaprzestać wszelkiego korzystania z Gry i zniszczyć (usunąć) wszystkie egzemplarze i kopie, zarówno pełne, jak i częściowe
  2. Użytkownik zgadza się, że Licencjodawca ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy Licencyjnej w dowolnym czasie i według własnego uznania bez powiadamiania Użytkownika.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa Licencyjna, w tym wszystkie załączniki do niej, podlega prawu Republiki Białorusi.
  2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy Licencyjnej nie powoduje nieważności Umowy Licencyjnej jako całości ani żadnego z jej pozostałych postanowień.
  3. Wszelkie spory związane z Umową Licencyjną (w tym między innymi, spory dotyczące unieważnienia Umowy Licencyjnej, jak również spory dotyczące interpretacji i wykonania Umowy Licencyjnej) będą rozpatrywane przez sądy Republiki Białorusi zgodnie z zasadami zakresu kompetencji i podsądności.
  4. Jeżeli spór określony w punkcie 10.3 Umowy Licencyjnej zostanie skierowany na drogę sądową, strona, na której korzyść spór został rozstrzygnięty, będzie uprawniona do otrzymania od drugiej strony rekompensaty wszelkich uzasadnionych kosztów związanych z postępowaniem sądowym (w tym kosztów pomocy prawnej).
  5. Niewykonanie przez Licencjodawcę lub Użytkownika któregokolwiek z postanowień Umowy Licencyjnej nie stanowi zrzeczenia się tego postanowienia teraz lub w przyszłości, ani nie pozbawia drugiej strony prawa do egzekwowania takiego postanowienia.

Strona ta korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usługi. Klikając „Akceptuję”, akceptujesz politykę zawartą w następujących dokumentach: Polityka cookies oraz Polityka prywatności.