WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2021 r.

Niniejsze Warunki korzystania z Usług, wraz z innymi dokumentami włączonymi do nich przez odniesienie, stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a XTEN LIMITED, spółką utworzoną i działającą na terenie Republiki Cypryjskiej, z siedzibą pod adresem 1 Anastasiou Sioukri, Themis Court, 4th Floor, Office 402, 3105, Limassol, Cypr, numer rejestracyjny HE365174 ( zwaną dalej "XTEN", "my", "nasz" lub "nas"), która oferuje Ci dostęp do niniejszej witryny internetowej ("Witryna"), naszego interaktywnego oprogramowania rozrywkowego pod tytułem "Blood of Heroes" ("Gra") i innych powiązanych usług (zwanych dalej łącznie "Usługami") oraz reguluje zasady korzystania z nich przez Ciebie.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług mogą być okresowo aktualizowane według naszego wyłącznego uznania. Aktualna wersja zostanie udostępniona Ci ze wskazaniem daty ostatniej zmiany. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi powiadomieniami, które mogą być wysyłane do użytkownika i okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu aktualizacji. Dalsze korzystanie z Usług oznacza akceptację tych warunków.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Korzystania z Usług, ponieważ ważne jest, abyś zapoznał się i zrozumiał warunki w nich zawarte.

NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ZAWIERAJĄ WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ZRZECZENIA SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH I ARBITRAŻU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZGADZASZ SIĘ ROZSTRZYGAĆ WSZELKIE SPORY W WIĄŻĄCYM, INDYWIDUALNYM POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM I ZRZEKASZ SIĘ PRAWA DO WYSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM INDYWIDUALNIE LUB W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO.

JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z USŁUG OZNACZA, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ZROZUMIAŁEŚ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I ZGADZASZ SIĘ NA JEGO PRZESTRZEGANIE.

UWAGA: GRA OFERUJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZAKUPÓW W GRZE.

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA
  1. Aby uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich ("Konto"), musisz posiadać konto użytkownika. Aby utworzyć Konto i korzystać z Usług, musisz być osobą dorosłą lub wyemancypowaną osobą niepełnoletnią i podać nam swoją ważną i unikalną nazwę użytkownika, adres e-mail i osobiste hasło. Niezależnie od powyższego, zobowiązujesz się do podawania prawdziwych i dokładnych informacji, o które możemy od czasu do czasu prosić.
  2. Konto Użytkownika jest Twoją osobistą własnością i nie możesz sprzedawać, przekazywać, współużytkować ani umożliwiać dostępu do swojego Konta i danych logowania żadnej innej osobie.
  3. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania na swoim Koncie, w tym wszelkie zakupy dokonywane na Koncie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się (i) zachować poufność informacji dotyczących Twojego Konta, (ii) nie udostępniać nikomu danych swojego Konta ani nie zezwalać nikomu na dostęp do i/lub korzystanie z Twojego Konta, oraz (iii) uznać, że każde użycie Twojego Konta zostało dokonane przez Ciebie. Jeżeli informacje dotyczące Twojego Konta staną się publicznie dostępne z Twojej winy, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które mogą mieć miejsce za pośrednictwem lub na Twoim Koncie.
  4. Potwierdzasz i zgadzasz się, że nie masz żadnego prawa własności ani innego interesu majątkowego do swojego Konta, w tym do elementów w grze umieszczonych na Twoim Koncie.
  5. Twoje Konto może zostać zawieszone lub zlikwidowane, jeśli Ty lub inna osoba wykorzystuje je do działań naruszających niniejsze Warunki Korzystania z Usług.
  6. Potwierdzasz, że masz ukończone 18 (osiemnaście) lat.
  7. Potwierdzasz, że zgodnie z prawem państwa, w którym mieszkasz:
   1. jesteś uprawniony do zawarcia niniejszej umowy samodzielnie lub za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;
   2. uzyskałeś zgodę rodziców, wyrażoną przez rodzica lub opiekuna (jeśli jest to konieczne);
   3. posiadasz zdolność prawną niezbędną do korzystania z praw i wykonywania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usług.
 2. UDZIELENIE LICENCJI
  1. Pod warunkiem stałego przestrzegania przez Ciebie zasad i warunków niniejszych Warunków Korzystania z Usług, my w naszym własnym imieniu lub za pośrednictwem naszych licencjobiorców udzielamy Ci niewyłącznej, niezbywalnej, odwoływalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich na całym świecie dla Twoich indywidualnych, niekomercyjnych i rozrywkowych celów. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie Usług przez Ciebie jest surowo zabronione. Zobowiązujesz się nie używać Usług do celów innych niż opisane powyżej.
  2. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Usługi i związane z nimi Prawa Własności Intelektualnej są licencjonowane, a nie sprzedawane. Przez "Prawa Własności Intelektualnej" rozumiemy, między innymi, prawa autorskie (w tym przyszłe prawa autorskie), prawa do baz danych, patenty (w tym prawa do wynalazków i/lub wynalazki), znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i nazwy firm (w każdym przypadku łącznie z prawami do wartości firmy związanej z nimi), prawa do projektów, prawa w i/lub do nazw domen internetowych i adresów witryn internetowych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w każdym przypadku istniejące w dowolnym czasie w dowolnej części świata (zarejestrowane lub niezarejestrowane), jak również wszelkie oczekujące wnioski lub prawa do ubiegania się o rejestrację któregokolwiek z tych praw, które mogą być zarejestrowane w dowolnym kraju lub jurysdykcji oraz wszelkie podobne lub analogiczne prawa do któregokolwiek z tych praw, czy to powstałe lub przyznane na mocy prawa Cypru lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
  3. Nie możesz uzyskiwać dostępu, korzystać, kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać Usług, chyba że zostaniesz wyraźnie upoważniony przez nas lub jest to dozwolone przez prawo. Jesteśmy właścicielem i zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa, w tym wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach i związanych z nimi Prawach Własności Intelektualnej.
  4. Potwierdzasz i zgadzasz się, że nie nabywasz żadnych praw własności poprzez korzystanie z Usług.
  5. Niniejsza licencja obejmuje również wszelkie aktualizacje i/lub dodatkowe komponenty Usług, które zostaną stworzone i dostarczone Ci w przyszłości.
  6. Nie jesteś uprawniony do korzystania z Usług w żaden inny sposób niż opisany w niniejszym dokumencie, na przykład użyczania, przesyłania do lub przechowywania na jakiejkolwiek witrynie internetowej lub serwerze, sprzedaży, redystrybucji, kopiowania, dekompilacji, dezasemblacji, inżynierii wstecznej, zmiany lub tworzenia prac pochodnych opartych na Usługach, ich aktualizacjach lub częściach, chyba że wyraźnie zezwolimy na to w inny sposób..
  7. Posiadamy i zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach, treściach i danych zawartych, dostarczanych, generowanych, tworzonych, zamieszczanych, współużytkowanych lub w inny sposób udostępnianych w Usługach lub za ich pośrednictwem, w tym między innymi: materiałów audio - wizualnych (z dźwiękiem lub bez), obrazów, tekstów, postaci, nazw postaci i pseudonimów, wizerunków postaci, podobieństwa postaci, projektów, chwytliwych fraz, przedmiotów, dialogów, dźwięków, animacji, towarów w grze, walut w grze, efektów audiowizualnych, skryptów, krajobrazów, aren, broni, umiejętności, ich opisów, nagrań z gry, audycji z gry ("Treści"). O ile nie udzielimy wyraźnej zgody, musisz uzyskać naszą bezpośrednią zgodę, aby stworzyć jakiekolwiek dzieło autorskie oparte na Treściach.
  8. Jeśli dostarczysz nam swoje pomysły, opinie, kod oprogramowania, informacje, dzieła literackie lub artystyczne, bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od formy, pisemnej, ustnej lub elektronicznej ("Opinie"), tym samym udzielasz XTEN niewyłącznej, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, bezterminowej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i możliwej do przeniesienia licencji na wykorzystanie, powielanie, adaptację, modyfikację, zmianę, poprawianie, przygotowywanie prac pochodnych, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, udostępnianie, udostępnianie, nieodwołalną, zbywalną, podlegającą sublicencjonowaniu i cesji licencję na użytkowanie, powielanie, adaptację, modyfikację, zmianę, poprawianie, przygotowywanie prac pochodnych, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, udostępnianie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę, oferowanie lub inne wykorzystywanie Informacji zwrotnych do wszelkich obecnych i przyszłych celów i metod eksploatacji.
 3. GRA
  1. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Gra została udostępniona w celu przeprowadzenia otwartych testów beta i nie jest wersją ostateczną i w pełni funkcjonalną.
  2. Gra zawiera sceny ostrej przemocy i sporadyczne przypadki użycia wulgarnego języka. Proszę rozważyć sprawdzenie odpowiedniego ratingu wiekowego na swoim terytorium.
  3. Odtwarzasz zestaw danych i poleceń określonych wcześniej przez nas ("Kliencka część Gry" lub "Klient") za pomocą specjalnego oprogramowania dostarczonego przez nas i dostępnego do pobrania na Witrynie ("Launcher"), podczas gdy zestaw innych danych i poleceń (w tym nieaktywowanych) jest umieszczany przez nas zdalnie. Podczas aktywacji funkcjonalności peer-to-peer oprogramowania uruchamiającego, Klient może otrzymać lub otrzymać od Ciebie część Gry zarówno poprzez wykonanie kopii Klienta do pobrania z komputera innego Użytkownika i/lub poprzez pobranie go w całości lub w części z Witryny.
  4. Możemy udzielić Ci licencji na dostęp i korzystanie z kodów oprogramowania przetwarzanych na elektronicznej maszynie komputerowej, stanowiących część Gry i mających na celu udostępnienie Ci dodatkowych funkcji Gry ("Dodatkowa Funkcjonalność w Grze"). Zobowiązanie do udostępnienia prawa do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności w Grze uważa się za wykonane po zaksięgowaniu na koncie użytkownika odpowiedniej ilości Towarów w Grze za opłatą.
  5. Dodatkowa Funkcjonalność w Grze funkcjonuje w formie kodów oprogramowania przetwarzanych na elektronicznej maszynie komputerowej jako przedmioty w grze, które użytkownik zdobywa podczas wykonywania określonych czynności w ramach Gry lub za opłatą ("Towary w Grze").
  6. Ustalenie ceny zakupu Towarów w Grze, Dodatkowej Funkcjonalności w Grze i/lub innych możliwych do nabycia treści leży w naszej wyłącznej gestii. Potwierdzasz i zgadzasz się, że nie jesteś właścicielem żadnej Dodatkowej Funkcjonalności w Grze ani Towarów w Grze. Nabywasz jedynie osobistą, ograniczoną, niewyłączną, niepodlegającą sublicencjonowaniu, nieprzenoszalną, obowiązującą na całym świecie licencję na dostęp do nich i korzystanie z nich.
  7. Ani Dodatkowej Funkcjonalności w Grze, ani Towarów w Grze nie można używać poza Grą. Nie mają one żadnej realnej wartości i nie mogą być wymieniane na walutę lub własność nie związaną z grą ("realną").
  8. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do, między innymi, usuwania, zmiany, usuwania, modyfikacji, poprawiania, zastępowania, zmiany cen, w całości lub w części, wszelkiej Dodatkowej Funkcjonalności w Grze, Towarów w Grze i Treści według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia Cię o tym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, zapewnimy Ci zastępstwo. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. ZASADY UŻYTKOWNIKA
  1. Podczas korzystania z Gry musisz przestrzegać warunków niniejszego dokumentu, jego integralnych części oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji obowiązujących w jurysdykcji, w której mieszkasz.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków (w tym środków dyscyplinarnych) w celu ochrony m.in. nas, naszych spółek zależnych, spółek-matek, spółek stowarzyszonych, dyrektorów, urzędników, pracowników, Gry i jej usług, reputacji i wartości firmy, według naszego wyłącznego uznania, przed niewłaściwym zachowaniem, niezależnie od tego, czy takie zachowanie zostało wymienione w niniejszym dokumencie. Lista odpowiednich środków nie jest ograniczona i może zostać rozszerzona według naszego uznania, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu obejmuje ona tymczasowe i stałe bany, zawieszenie i/lub zamknięcie konta oraz jego usunięcie. Zastrzegamy sobie jednak również prawo do anulowania podjętych środków według własnego uznania.
  3. Poniżej znajduje się lista nieodpowiednich zachowań. Lista ta nie jest jednak wyczerpująca i służy jedynie jako punkt odniesienia:
   1. Naruszenie niniejszych Warunków Korzystania z Usług lub jakiejkolwiek ich integralnej części;
   2. Naruszenie zobowiązań do nieujawniania informacji, jeśli takie istnieją;
   3. Spamowanie, trollowanie, grożenie, flaming na czacie;
   4. Obraźliwe zachowanie, nękanie, oszustwo lub inne groźby ze strony użytkowników;
   5. Przekazywanie lub komunikowanie jakichkolwiek treści, które naszym zdaniem mogą być obraźliwe dla graczy, w tym języka niezgodnego z prawem, szkodliwego, zawierającego groźby, obelgi, molestowanie, zniesławienie, wulgaryzmy, obsceniczność, treści jednoznacznie seksualne lub rasistowskie, niewłaściwe z punktu widzenia etyki lub w inny sposób;
   6. Przekazywanie lub publikowanie jakichkolwiek treści, używanie języka, w tym Konta i/lub hasła lub innych wybranych środków identyfikacji użytkownika, jak również podejmowanie innych działań, które według naszego wyłącznego i bezwzględnego uznania zostaną uznane za obraźliwe, w tym bez ograniczeń treści, języka lub działań, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obelżywe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne, nacechowane seksualnie lub niewłaściwe pod względem rasowym, etnicznym lub innym, ani też używanie błędnej lub alternatywnej pisowni w celu obejścia wymienionych powyżej ograniczeń dotyczących treści i języka;
   7. Oszukiwanie, korzystanie z botów (programów komputerowych przeznaczonych do wykonywania określonych czynności w grze za użytkownika), cheatów (kodów wbudowanych w grę w celu uzyskania dodatkowych korzyści w grze), jak również wszelkich innych programów komputerowych i/lub środków technicznych zakłócających normalne funkcjonowanie gry i/lub mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w grze, które nie są przewidziane w zasadach, logice lub możliwościach technicznych gry;
   8. Przedwczesne porzucanie gry;
   9. Usługi boostingu i/lub podobne działania;
   10. Nieodpowiednie nazwy użytkownika w Grze;
  4. Więcej informacji o tym, co jest uważane za niewłaściwe zachowanie i do czego jesteśmy upoważnieni, można znaleźć na stronie Warunki Korzystania z Gry.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Możesz korzystać z Usług za darmo lub dokonując zakupów, jeśli są one dostępne i/lub wymagane.
  2. Nie obsługujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za obsługę transakcji płatniczych. Wszystkie płatności, transakcje i operacje pieniężne są dokonywane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Dokonując zakupów online, zgadzasz się na przestrzeganie ich zasad i warunków.
  3. Dokonując zakupów online, musisz podać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje o sobie oraz podać nie oszukańczy sposób płatności. Jeśli nasz dostawca usług płatniczych zwróci nam uwagę, że podane przez Ciebie informacje, osobiste i/lub finansowe, są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, lub że istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, mamy prawo do anulowania powiązanych transakcji finansowych, unieważnienia wszystkich powiązanych licencji nabytych poprzez takie transakcje.
  4. Możesz domagać się zwrotu pieniędzy lub anulowania płatności, zwracając się do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej help@bloodofheroes.online lub funkcji pomocy i wsparcia w Grze. W przypadku anulowania płatności obciążymy Twoje konto w Grze liczbą wcześniej zaksięgowanych Towarów w Grze.
   — Wyłącznie dla użytkowników z UE: na życzenie dokonamy zwrotu pieniędzy za każdy tytuł, który zostanie zgłoszony w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zakupu. W przypadku, gdy nie podlegasz wyżej wymienionym zasadom zwrotu pieniędzy, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za "zmianę zdania" i podobnych zwrotów, chyba że jest to przewidziane przez obowiązujące przepisy. Mimo to możesz złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, a my możemy (ale w żadnym wypadku nie jesteśmy do tego zobowiązani) rozpatrzyć go.
   — Dla Użytkowników spoza UE: możesz złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, a my możemy (ale w żadnym wypadku nie jesteśmy do tego zobowiązani, chyba że jest to przewidziane przez obowiązujące przepisy) rozpatrzyć go.
  5. Twoja transakcja może zostać odrzucona przez dostawców usług płatniczych lub zwrócona do Ciebie w wyniku zwrotu lub obciążenia zwrotnego. Postępujemy w takich sytuacjach w następujący sposób:
   a) jeśli zakupiłeś określoną ilość waluty w grze, wycofamy taką samą ilość waluty w grze z Twojego Konta;
   b) jeśli zakupiłeś towary w grze BEZ waluty w grze (może to być pakiet różnych wirtualnych przedmiotów bez waluty w grze) lub pewną liczbę waluty w grze ORAZ inne towary (jako pojedynczy pakiet), wycofamy z Twojego Konta pewną liczbę waluty w grze. Dokładna liczba waluty w grze, która ma zostać zwrócona, oraz procedura zwrotu zostaną podane do Twojej wiadomości po wysłaniu przez Ciebie prośby o anulowanie płatności drogą mailową na adres help@bloodofheroes.online lub poprzez funkcję pomocy i wsparcia w Grze.
 6. OSTRZEŻENIE DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
  1. Korzystając z Witryny, pobierając i korzystając z Gry oraz powiązanych Usług, potwierdzasz, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, Gry i powiązanych Usług, w tym z Dodatkowej Funkcjonalności w Grze. Twoi rodzice/opiekunowie sprawują kontrolę nad korzystaniem przez Ciebie z Witryny, Gry i powiązanych Usług (jak również Dodatkowej Funkcjonalności w Grze).
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Twoje działania podczas korzystania z Usług, w tym korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności w Grze.
 7. TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
  1. Będziesz wykonywał warunki niniejszych Warunków korzystania z Usług w dobrej wierze.
  2. Jesteś uprawniony do wykonywania czynności, które są objęte możliwościami technicznymi lub logiką Gry. Działania takie obejmują między innymi::
   1. manipulowanie postacią w Grze;
   2. zbieranie Towarów w Grze;
   3. nabywanie Towarów w Grze (z wyjątkiem waluty w Grze) za walutę w Grze;
   4. korzystanie z Dodatkowej Funkcjonalności w Grze;
  3. Jesteś uprawniony do kierowania do nas zapytań o wadliwe funkcjonowanie Gry (awarie techniczne itp.), o ile takie wadliwe funkcjonowanie nie jest spowodowane przez Twoje działania, specyfikę używanego przez Ciebie sprzętu i oprogramowania, jakość połączenia internetowego oraz inne okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Zapytania należy kierować na adres e-mail help@bloodofheroes.online lub za pośrednictwem funkcji pomocy i wsparcia w Grze.
 8. NIE MOŻESZ
  1. Badać kodu źródłowego Witryny, Gry i powiązanych Usług, modyfikować go lub zmieniać, tworzyć na jego podstawie nowe utwory.
  2. Wprowadzać nas w błąd (w szczególności co do swojej osobowości, wieku, zakresu zdolności do czynności prawnych itp.)
  3. Przekazywać osobom trzecim swojej nazwy użytkownika i hasła do Konta, jak również wszelkich innych informacji dotyczących logowania.
  4. Udostępniać osobom trzecim (w tym m.in. członkom rodziny) możliwości dostępu do Witryny i Gry za pomocą swojego Konta.
  5. Korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który zakłóca lub może zakłócić ich normalne funkcjonowanie.
  6. Używać botów (programów komputerowych przeznaczonych do wykonywania określonych działań w ramach Gry na Twoją korzyść), cheatów (kodów wbudowanych w Grę w celu uzyskania dodatkowych korzyści w ramach Gry), jak również wszelkich innych programów komputerowych i/lub środków technicznych zakłócających normalne funkcjonowanie Gry i/lub mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w ramach Gry, które nie są przewidziane w zasadach, logice lub możliwościach technicznych Gry.
  7. Wykorzystywać błędów w funkcjonowaniu Gry, niezależnie od tego, czy takie wykorzystanie skutkuje dodatkowymi korzyściami w ramach Gry, czy też nie.
  8. Angażować się w nieuczciwe (niesportowe) zachowania. Nieuczciwe (niesportowe) zachowanie oznacza wszelkiego rodzaju działania, których celem jest uzyskanie dodatkowych korzyści w ramach Gry (w tym bardzo szybki awans) wbrew koncepcji Gry, ogólnie przyjętym zasadom sportowej rywalizacji i zachowania uczestnika.
 9. JESTEŚMY UPRAWNIENI DO
  1. Ograniczenia funkcjonalności Usług w całości lub częściowo według własnego uznania (w tym, lecz nie wyłącznie, usunięcia Gry z listy Usług). Nie jesteśmy zobowiązani do informowania Cię o jakimkolwiek ograniczeniu funkcjonalności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Ciebie w wyniku ograniczenia funkcjonalności Usług.
  2. Przetwarzania informacji o Twojej aktywności w Grze (w tym, lecz nie wyłącznie, podjętych działaniach i obiektach zgromadzonych podczas Gry, postępach w grze oraz wykorzystaniu Dodatkowej Funkcjonalności w Grze).
  3. Wystosowania ostrzeżenia dotyczącego naruszenia niniejszych Warunków Korzystania z Usług lub natychmiastowego zamknięcia lub zawieszenia dowolnego lub wszystkich Kont, które są używane w celu uzyskania dostępu do Usług w przypadku naruszenia warunków niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Nie jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Cię przed takim zakończeniem lub zawieszeniem.
  4. Unieważnienia Twoich postępów w grze i osiągnięć dowolnego rodzaju w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez obowiązku powiadamiania Cię o tym. W przypadku anulowania procesu gry i (lub) Twoich osiągnięć z powodu naruszenia przez Ciebie warunków niniejszych Warunków Korzystania z Usług, nie będziesz miał prawa do żądania zwrotu pieniędzy za Grę i (lub) Dodatkową Funkcjonalność w Grze.
  5. Zmiany, według własnego uznania, wszelkich parametrów Gry (jak również cech Towarów w Grze), w tym bez ograniczeń:
   1. wartości Towarów w Grze, wyrażonej w walucie w Grze;
   2. wysokości opłaty za korzystanie z Dodatkowych Funkcjonalności w Grze;
   3. sposobu określania Twojego awansu w Grze (przejście na wyższy poziom w Grze) i zdobywania punktów doświadczenia;
   4. sposobów interakcji z Towarami w Grze;
   5. logiki i możliwości technicznych Gry;
   6. sposobów uzyskiwania dostępu do Gry.
  6. Korzystania z innych praw zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 10. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O PRZESTĘPSTWACH
  W przypadku, gdy dowiemy się o Twojej nielegalnej działalności, mamy prawo do poinformowania organów ścigania o naruszeniu przepisów prawa przez Ciebie oraz do przekazania organom ścigania wszelkich dostępnych informacji o takich naruszeniach. W przypadku otrzymania odpowiedniego zapytania, mamy również prawo do przekazania takich informacji organom ścigania lub innym organizacjom, które są uprawnione do uzyskania takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. OSTRZEŻENIE O EPILEPSJI
  1. Efekty wizualne Gry, w szczególności błyski światła i ornamenty, mogą wywołać napad padaczkowy. Napady padaczkowe mogą wystąpić nawet u osób, u których w przeszłości nie występowała padaczka.
  2. Musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Usług, a w szczególności z Gry, i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy:
   1. nagły, bezpodstawny niepokój lub strach;
   2. mimowolne ruchy ciała, mrowienie;
   3. halucynacje słuchowe lub wzrokowe;
   4. zmętnienie świadomości.
  3. Twoi rodzice (opiekunowie), jeśli nie jesteś pełnoletni, powinni monitorować Twój stan zdrowia podczas korzystania z Usług i Gry, w szczególności.
 12. ROZWIĄZANIE
  1. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Twoje prawa wynikające z niniejszych Warunków Korzystania z Usług wygasną automatycznie bez powiadomienia z naszej strony, jeśli nie spełnisz któregokolwiek z warunków tego dokumentu.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego Konta, jeśli nie będziesz z niego korzystać przez dłuższy okres czasu. Jeśli tak zdecydujemy, powiadomimy Cię przed zawieszeniem lub zamknięciem konta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji, który wybrałeś jako preferowany, abyś mógł mieć możliwość uniknięcia takich konsekwencji.
  3. Jeśli i kiedy Twoje Konto zostanie zlikwidowane, nie będziesz miał już dostępu do Konta, w tym do żadnych danych zapisanych na Koncie (Dodatkowych Funkcji w Grze), Towarów w Grze i/lub innych Treści.
  4. Zgadzasz się, że mamy prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszych Warunków Korzystania z Usług w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, bez powiadamiania Cię o tym.
  5. Możesz zawiesić lub zlikwidować swoje Konto, kontaktując się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej help@bloodofheroes.online.
  6. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków Korzystania z Usług, licencja Użytkownika na korzystanie z Usług zostanie zakończona, a Użytkownik nie będzie miał już prawa do korzystania z Usług.
 13. BRAK GWARANCJI
  KORZYSTASZ Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA, GRA I POWIĄZANE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE "JAK JEST" I "JAK DOSTĘPNE" BEZ GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI CO DO JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, KOMPLETNOŚCI, BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA LUB NIEZAWODNOŚCI TREŚCI ZAWARTYCH NA WITRYNIE INTERNETOWEJ, W GRZE I USŁUGACH POWIĄZANYCH. NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA, GRA I ZWIĄZANE Z NIĄ USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY; ŻE WSZYSTKO POWYŻSZE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE; LUB ŻE WITRYNA, GRA I ZWIĄZANE Z NIĄ USŁUGI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW.
 14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, MY I NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ZALEŻNE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA CIAŁA LUB POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SPECJALNE, KARNE LUB INNE PODOBNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, SZKODY SPOWODOWANE W TWOJEJ WŁASNOŚCI, UTRACONE DANE LUB INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE, WYNIKAJĄCE Z LUB ODNOSZĄCE SIĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, CZYN NIEDOZWOLONY LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ TEORIĘ PRAWNĄ. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE JEGO JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM (I NASZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK SPORU Z NAMI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY, GRY I POWIĄZANYCH USŁUG ORAZ USUNIĘCIE KONTA.
 15. ODSZKODOWANIE
  W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NINIEJSZYM ZGADZASZ SIĘ ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI XTEN LIMITED ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, POZWAMI SĄDOWYMI, GRZYWNAMI, OPŁATAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, STRATAMI I KOSZTAMI, KTÓRE POWSTANĄ W WYNIKU NARUSZENIA PRZEZ CIEBIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, LUB NARUSZENIA PRZEZ CIEBIE PRAW OSÓB TRZECICH.
 16. ZRZECZENIE SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH I ARBITRAŻ
  1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się na wnoszenie sporów wyłącznie indywidualnie. NIE będziesz dążyć do wniesienia, przyłączenia się lub uczestniczenia w powództwie zbiorowym lub reprezentacyjnym, arbitrażu zbiorowym lub grupowym, konsolidacji lub połączeniu, ani nie zezwolisz komuś innemu na takie działanie, ani na żadne inne działania, w których inna osoba lub podmiot działa w charakterze reprezentanta.
  2. Użytkownik ma prawo zrezygnować i nie być związanym niniejszą klauzulą zrzeczenia się roszczeń zbiorowych i arbitrażu. Użytkownik musi przesłać nam pisemne powiadomienie o swojej decyzji ("Powiadomienie") na następujący adres: XTEN LIMITED, 1 Anastasiou Sioukri, Themis Court, 4th Floor, Office 402, 3105, Limassol, Cypr.
  3. Zawiadomienie musi zawierać Twoje prawdziwe imię i nazwisko, dane Konta, adres korespondencyjny oraz wyraźnie zaznaczać, że nie chcesz rozstrzygać sporów z XTEN na drodze arbitrażu.
  4. Zawiadomienie powinno zostać wysłane przez Ciebie i otrzymane przez nas w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dnia, w którym po raz pierwszy zaakceptowałeś warunki niniejszych Warunków i Usług, chyba że inne terminy są dozwolone przez obowiązujące prawo, w przeciwnym razie będziesz związany zasadami zawartymi w niniejszej klauzuli pozwów zbiorowych i arbitrażu..
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Możemy zmienić dowolne postanowienie niniejszych Warunków Korzystania z Usług w dowolnym momencie według własnego uznania bez powiadamiania Cię o tym. Kiedy zmienimy lub zaktualizujemy warunki zawarte w niniejszym dokumencie, poinformujemy Cię o nowej umowie, która zastąpi niniejsze Warunki Korzystania z Usług. Będziesz mógł nadal korzystać z Usług tylko wtedy, gdy zaakceptujesz Warunki Korzystania z Usług zawarte w nowej umowie. Jeśli odrzucisz Warunki Korzystania z Usług zawarte w nowej umowie, nie będziesz mógł z nich korzystać. Należy regularnie sprawdzać niniejsze Warunki Korzystania z Usług pod kątem dalszych zmian. Dalsze korzystanie z Witryny, Gry i powiązanych usług po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało Twoją zgodę na przestrzeganie zaktualizowanych postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług.
  2. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszystkie załączniki do nich podlegają prawu Republiki Cypru.
  3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie powoduje nieważności ani niniejszych Warunków Korzystania z Usług jako całości, ani innych ich postanowień.
  4. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Korzystania z Usług (w tym między innymi spory dotyczące nieważności niniejszych Warunków Korzystania z Usług, jak również spory dotyczące interpretacji i wykonania niniejszych Warunków Korzystania z Usług) będą rozstrzygane zgodnie z prawem materialnym i proceduralnym Republiki Cypru.
  5. Zgadzasz się najpierw poinformować nas o jakimkolwiek sporze, wysyłając nam roszczenie co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed jakimkolwiek działaniem z Twojej strony.
  6. Jeśli spór zostanie skierowany do sądu, strona wygrywająca ma prawo do wszelkich uzasadnionych odszkodowań związanych z postępowaniem sądowym (w tym kosztów prawnych).
  7. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług przez nas lub przez Ciebie nie stanowi odmowy wykonania takiego postanowienia obecnie lub w przyszłości, ani nie pozbawia drugiej strony prawa do żądania wykonania takiego postanowienia.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Sprawdź naszą Politykę plików cookie, aby uzyskać więcej informacji. Klikając przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików Cookies na Twoim urządzeniu.